Term

ĐIỀU LỆ VÀ ĐIỀU KIỆN

Tôi hiểu rằng tôi không bị ràng buộc bởi bất kỳ hợp đồng thời hạn nào, và tôi có thể rời khỏi chương trình bất cứ lúc nào. Tôi cũng hiểu nếu trong trường hợp tôi rời khỏi chương trình trong vòng 21 ngày đầu tiên, tôi sẽ không phải trả một lệ phí nào.

Tôi cũng đồng ý rằng nội dung của trang web này thuộc bản quyền của Salon Business Solutions (SBS). Sử dụng tài sản trí tuệ trong trang web này chỉ dành duy nhất cho thành viên, và không thể chia sẻ, bán hoặc phân phối trong bất kỳ trường hợp nào.

Thỏa thuận này là một giấy phép sử dụng sở hữu trí tuệ trên trang web này. Giấy phép này được thu hồi khi thành viên chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, và không thể tiếp tục sử dụng các mẫu quảng cáo và công cụ khác trên trang web này.

Tôi cũng hiểu rằng nếu tôi hủy bỏ thành viên của tôi, tôi không thể tái tham gia vào sau này mà không được sự đồng ý từ SBS.

Để chấm dứt thành viên, tôi cần phải thông báo với SBS qua điện thoại 1-800-447-9815, hoặc qua email theo trang “Liên Lạc”.

Nếu tôi quyết định kết thúc thành viên của tôi, lệ phí đã thanh toán cho tháng hiện tại sẽ không được hoàn trả, và tôi có thể sử dụng “My Tiệm Nail” đến hết tháng hiện tại.

Bằng việc đăng ký tài khoản, tôi đồng ý với Điều Lệ và Điều Kiện này.